Select Page

Algemene voorwaarden Dakwerken Nuytemans E. BV

 

De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de medecontractant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst, geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 30 % op de totale aannemingssom. Wij behouden ons het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Onderaannemers – gebruik van materialen – vervanging van producten of goederen

Wij behouden ons het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onder aanneming te laten uitvoeren. Het is ons tevens toegestaan op de werven materialen te leveren afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.

Leverings- en uitvoeringtermijn

Onze termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welk danige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de opdrachtgever.

Uitvoeringsmodaliteiten

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. De opdrachtgever dient behoudens andersluidend beding te zorgen voor:
-De nodige stedenbouwkundige vergunningen
-De werf toegankelijk te maken voor zwaar transport
-Ons te vrijwaren voor alle mogelijke vordering uit hoofde van lawaaihinder, stofhinder
-Te zorgen voor aanvoer van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, gas, mobiel toilet…
-Te zorgen voor een nabijgelegen parkeerplaats en eventueel parkeerverbod
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, indien de aanwending van door ons gepresteerde en geleverde werken niet overeenstemt met het doel waarvoor zij werden gepresteerd en geleverd, indien de schade aan de werken het gevolg is van weersomstandigheden. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken
op stedenbouwkundige – of milieuwetgeving. De opdrachtgever dient ons hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren. De werken worden – niettegenstaande enig andersluidend beding – geacht te zijn aanvaard in geval van : (niet limitatief) gehele of gedeelte ingebruikname, gehele of gedeeltelijke betaling zonder enig voorbehoud, de afwezigheid van protest op een factuur, enz. In geval van vastgestelde verantwoordelijkheid in onze hoofde, is de verantwoordelijk evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen en/of herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen te worden geformuleerd.

Prijs

Onze prijzen worden, behoudens andersluidend beding, bepaald hetzij tegen relatief vaste prijs, hetzij tegen eenheidsprijzen. Bij aanbesteding tegen relatief vaste prijs, kunnen er extra werken worden gevraagd, welke dan worden verrekend volgens een staat van eenheidsprijzen.
Bij aanbesteding naar het borderel van de eenheidsprijzen gelden de aangegeven hoeveelheden slechts als ramingen. Wij behouden ons het recht voor de eenheidsprijzen te wijzigen indien de aard van het werk of de uitgevoerde hoeveelheden zoveel in min of meer is veranderd.
Extra werken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Wij behouden ons tevens het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der materialen en/of lonen.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde materialen blijven onze eigendom tot en met volledige betaling.

Betaling

Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 300 €. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die ons het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal.
Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met het hoogste rentesaldo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Garanties

Indien het krediet van de opdrachtgever een minder gunstige wending neemt, of in geval van verandering in de toestand van de opdrachtgever (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van handelszaak, …) behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, aan de opdrachtgever de geschikte waarborgen
te vragen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen, dan wel een wijziging aan te brengen in de overeengekomen betalingsmodaliteiten. In geval de opdrachtgever ons dienaangaande geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren zonder dat hiervoor enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, verschuldigd is.

Overmacht

Gevallen van overmacht, om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de leveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transport belemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten.

Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de een bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortkomende uit huidige overeenkomst. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen dient de klant tijdig aan ons door te geven via mail of brief.

Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en of beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde handelsrechtbank van Antwerpen

Privacy & Cookies